ALGEMENE VOORWAARDEN

Niet voor consumenten.

De Fatesbusiness webshop is bedoeld voor bedrijven met een officiele KvK inschrijving en BTW nummer. Wij leveren via deze site niet aan consumenten.

ALGEMENE VOORWAARDEN FATES

Fijn dat je de tijd neemt om onze algemene voorwaarden te lezen. We hebben deze algemene voorwaarden in duidelijke taal opgesteld, zodat iedereen ze kan begrijpen. Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op!

Fates (KvK-nummer 91073022) BTW: NL004863776B55
Correspondentieadres: Beppy Nooijstraat 18, 2331 HV, Leiden

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.   Afnemer: wederpartij van Fates.

1.2.   Collectie: verzameling producten die onderlinge samenhangen en door Fates onder een specifieke naam worden aangeboden, zoals o.a.de Cubes.

1.3.   Dag: kalenderdag.

1.4.   Displays: voorwerpen waarmee de producten van Fates op een bepaalde manier tentoongesteld kunnen worden.

1.5.   Fates: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91073022.

1.6.   Fysieke winkel: winkel met een vaste standplaats waar producten ter verkoop worden aangeboden. Fysieke winkels zijn dus geen webshops of markt stands.

1.7.   Op maat gemaakte producten: producten die op basis van specificaties van de Afnemer worden gemaakt.

 1. Algemeen

2.1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fates en op elke tussen Fates en Afnemer gesloten overeenkomst.

2.2.   De algemene voorwaarden van Afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 1. Bestellingen

3.1.   Bestellingen kunnen worden geplaatst via de webshop, per e-mail, telefonisch, whats app of via tussenpersonen (agenten) van Fates. De bestelling is pas definitief wanneer deze door Fates is bevestigd.

3.2.   Nadat de bestelling is bevestigd, kan deze niet meer worden herroepen of ontbonden.

3.3.   Door het retourneren van reeds bestelde producten wordt de overeenkomst niet ontbonden en vergoedt Fates de van Afnemer ontvangen betaling niet.

3.4.   In overleg met Fates kan Afnemer reeds bestelde producten ruilen, (binnen 14 dagen na ontvangst van de producten) tenzij sprake is van op maat gemaakte producten. Deze kunnen niet worden geruild.

 1. Orderbedrag en verzendkosten

4.1.   Bij bestellingen van €350,- excl. BTW of meer, wordt deze binnen Nederland franco-vrij verstuurd. Voor bestellingen onder dit bedrag en/of levering buiten Nederland, worden de werkelijke verzendkosten in rekening gebracht. Bij bestellingen onder de €100,- excl. BTW wordt bovendien €8,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.

 1. Betalingsvoorwaarden

5.1.   Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen dagen vanaf de factuurdatum.

5.2.   Bij de eerste bestelling worden de door Afnemer bestelde producten geleverd nadat Afnemer de door Fates verlangde vergoeding heeft betaald. Nadat de bestelling is bevestigd ontvangt Afnemer hier een factuur voor.

5.3.   De eigendom van de geleverde producten gaat pas over op het moment dat Afnemer de factuur voor de desbetreffende producten heeft betaald. 

5.4.   Bezwaren tegen de factuur schorten de betalingsverplichting van Afnemer niet op.

5.5.   Bij niet tijdige betaling is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling een rente verschuldigd van 2% per maand. Hierbij wordt een deel van de maand als gehele maand beschouwd. Daarnaast mag Fates incassokosten rekenen van 10% van het factuurbedrag met een minimum van €150,-

 1. Levering

6.1.   Producten worden uiterlijk binnen 14 dagen nadat de bestelling is bevestigd aan Afnemer geleverd.

6.2.   Fates is ervoor verantwoordelijk dat de door Afnemer bestelde producten in goede staat en op tijd worden geleverd.

6.3.   Binnen 48 uur nadat de producten zijn geleverd moet Afnemer controleren op juistheid en op mogelijke beschadigingen. Als Fates binnen deze 48 uur geen melding van Afnemer ontvangt, mag zij ervanuit gaan dat de levering conform het bestelde is.

6.4.   Als Afnemer uitstel van betaling heeft aangevraagd of wanneer Afnemer in faillissement verkeert, wordt de bestelling niet geleverd.

 1. Gebiedsbescherming

7.1.   Fates verleent aan Afnemer met een fysieke winkel gebiedsbescherming. Deze gebiedsbescherming houdt in dat Afnemer binnen de straal die Fates en Afnemer onderling hebben afgesproken, het enige verkooppunt met een fysieke winkel is voor de collectie van Ondernemer die Afnemer in deze winkel verkoopt.  
Dit betreft winkels in dezelfde branch met dezelfde collectie.
Het is mogelijk om meerdere verkooppunten in een gebied te hebben met verschillende collecties.

7.2.   Producten van Fates mogen enkel op lokale markten worden verkocht als deze markt plaatsvindt binnen het geografische gebied waar de Afnemer gebiedsbescherming geniet.

7.3.   Afnemer verliest zijn gebiedsbescherming wanneer niet binnen 12 maanden een nieuwe bestelling  is geplaatst bij Fates. Hierbij wordt geteld vanaf de dag waarop Afnemer de laatste bestelling heeft geplaatst. Het minimale orderbedrag bedraagd 1000,- euro per jaar, tenzij anders overeengekomen.

7.4.   Fates behoud zich het recht voor om van het bovenstaande af te wijken.

 1. Productpresentatie en verkoop

8.1.   Producten van Fates mogen door Afnemers worden verkocht in hun eigen fysieke winkel.

8.2.   Verkoop door afnemer  op beurzen, markten, festivals, evenementen ed is niet toegestaan tenzij na overleg met Fates en met uitdrukkelijke toestemming.

8.3.   Afnemers met een fysieke winkel mogen de producten van Fates ook verkopen via hun eigen webwinkel. Verkoop via derden (doorverkoop o.a. Bol.com, Amazone of Dropshipping), online en offline, is nooit toegestaan.

8.4.   Fates levert niet aan web only ondernemers.

8.5.   Bij de verkoop zorgt Afnemer ervoor dat:

 1. De bedrijfsnaam van Fates en de naam van de collectie waar het product onderdeel van is duidelijk en zichtbaar worden vermeld.
 2. Afnemer mag niet de producten van Fates onder de eigen naam aanbieden.
 3. Verkochte producten worden verpakt in de door Fates meegeleverde verpakkingen.
 4. Geen permanente kortingen worden gegeven. Incidentele acties (zoals uitverkoop of tijdelijke combinatiekortingen) zijn wel toegestaan.
 5. Voor verkoop in webwinkels mag uitsluitend het door Fates aangeleverde beeldmateriaal wordt gebruikt.

8.6.   Ondernemer levert bij bestelling van Afnemer een juiste hoeveelheid verpakkingsmateriaal mee om verkochte producten in te verpakken.

8.7.   Voor de displays geldt het volgende:

 1. Indien nodig, levert Ondernemer aan nieuwe Afnemer eenmalig displays.
 2. Als de displays kapot zijn, kan Afnemer in overleg met Fates deze tegen kostprijs laten vervangen.
 3. Ondernemer kan nieuwe displays uitbrengen en leveren aan Afnemer.
 4. Indien afnemer stopt met de verkoop hoeven de displays niet te worden teruggeleverd aan Fates.
 1. Boetebeding

9.1.   Als Afnemer in strijd handelt met zijn verplichtingen uit artikel 7 en 8, kan Ondernemer zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure een boete van voor elke overtreding vorderen. Deze boete treedt in plaats van een wettelijke schadevergoeding.

9.2.    Wanneer Afnemer zich niet houdt aan de regels genoemd in artikel 7 en 8 kan Afnemer geen bestellingen meer plaatsen en zal Fates geen service (op welke manier dan ook) verlenen.

 1. Beeldmateriaal en teksten

Fates stelt gratis beeldmateriaal en teksten beschikbaar, die Afnemer mag gebruiken voor de promotie en verkoop van producten, zoals op de eigen website en social media kanalen. Fates ziet graag dat Afnemer deze materialen gebruikt, om op deze manier de reputatie van het merk zo hoog mogelijk te houden en de uitingen zo consistent mogelijk te laten zijn.

10.1   In alle uitingen waarin producten van Fates zichtbaar zijn, moet Afnemer de bedrijfsnaam van Fates en de naam van de collectie waar het product onderdeel van is duidelijk vermelden.

10.2   Als Afnemer ter promotie van de producten van Fates zelf beeldmateriaal heeft gemaakt en Fates dit materiaal voor promotiedoeleinden zou willen gebruiken op bijvoorbeeld de website, wordt hiervoor toestemming gevraagd. Als toestemming wordt verkregen, zal Fates Afnemer als maker van het beeldmateriaal vermelden.

 1. Productiefout

11.1. Wanneer sprake is van een productiefout, voorziet Fates Afnemer van een vervangend product en worden de verzendkosten vergoed.

11.2.  Of sprake is van een productiefout wordt door Fates beoordeeld. Hiervoor moet Afnemer het desbetreffende product aan Fates toesturen of duidelijke foto’s van het desbetreffende product per e-mail aan Fates toesturen.

11.3.  Als geen sprake is van een productiefout, kan Fates op verzoek van Afnemer het product tegen verzendkosten terugsturen.

 1. Aansprakelijkheid

12.1.  Afnemer weerhoudt zich van acties die schade kunnen aanrichten aan de waarde, reputatie, merk en handelsnaam van Fates.

12.2. Fates is niet aansprakelijk voor het niet juist toepassen, onderhouden en gebruiken van geleverde producten, voor allergische/lichamelijke reacties of voor de hieruit voortvloeiende schade.

12.3. Op maat gemaakte producten worden op basis van de door de Afnemer doorgegeven specificaties gemaakt. Het risico dat het op maat gemaakte product niet aan de wensen voldoet, komt voor rekening van Afnemer.

12.4. Fates is niet aansprakelijk wanneer Fates door overmacht niet aan de overeenkomst kan voldoen. Onder overmacht vallen de omstandigheden waarop Fates geen invloed heeft, zoals weersomstandigheden of oponthoud bij de douane.

12.5. Fates is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of gevolgschade, als dit voortvloeit uit een rechtsbetrekking met Afnemer of de niet (tijdige) nakoming van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Fates.

 1. Klachten en geschillen

13.1. Afnemer moet klachten zo snel en volledig mogelijk bij Fates melden. Als de klacht een specifiek product betreft, moeten ook foto’s van het desbetreffende product worden meegestuurd.

13.2. Fates neemt klachten zo snel mogelijk in behandeling en zal uiterlijk binnen 3 werkdagen reageren. In deze reactie zal Fates een oplossing aandragen of Afnemer om extra toelichting vragen. 

 1. Overige

14.1. Op deze algemene voorwaarden, de overeenkomst tussen Fates en Afnemer en alle andere rechtsbetrekkingen tussen Fates en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2. Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt of door Afnemer vernietigd wordt, stellen Fates en Afnemer in overleg een nieuwe bepaling met een vergelijkbaar doel op.

14.3.  Als partijen de geschillen niet binnen een redelijke termijn onderling kunnen oplossing, worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter arrondissement Den Haag, rechtbank Gouda.

Leiden, 2 april 2024